Zdravko Popović, predavanje u sklopu Termi

Javno predavanje u sklopu instalacije “Terme”
Galerija SC, 21. i 22.9. u 19 sati

KULTURNI PREDUVJETI ZA STOICISTIČKU MISAO

Iako u percepciji današnjeg društva onog što se smatra osnovnim poznavanjem helenske filozofije stoicizam jedva da se i spominje, taj misaoni pravac spada među najznačajnije utjecaje koji su oblikovali civilzaciju tadašnjeg doba, a samim tim i civilizaciju našeg doba. Upravo je stoicistička škola obavila najveći posao u objedinjavanju antičkog grčkog i rimskog kulturnog kruga, ugradivši se, između ostalog, u načela po kojima je oblikovano rimsko pravo (na koje se oslanja i pravna praksa današnjice), kao i u koncepte rimskih ranokršćanskih mislilaca.
Baveći se stoicizmom pokrivamo teme kojima se bavila cjelokupna helenistička filozofija – od traženja materijalnog prapočela koje obilježava kozmološko razdoblje predsokratovaca, preko platonističkih pitanja odnosa duše i tijela, aristotelovskog pretpostavljanja božanskog pokretačkog principa i uspostavljanja filozofskog sustava po disciplinama, sve do, naslanjajući se na sokratovsku tradiciju, naglaska na etičku problematiku kao najkorisniji, a time i najvažniji aspekt filozofije.

Određivanje porijekla misli na kojem se izgradila stoicistička škola, podrazumijeva sagledavanje osnova na kojima se izgradila helenska kultura, a zahvaljujući kojima je upoće bio moguć nastanak tog u svijetu jedinstvenog misaonog koncepta zapadne filozofije. Predavanje je zamišljeno kao jedan okvirni pregled specifičnosti grčke mitologije, njenog utjecaja na oblikovanje tadašnjeg društva te, kroz primjer stoicističke škole, formiranje filozofije kao discipline (sa zaključnim osvrtom na njen utjecaj na današnji koncept znanosti, kao i društva u cjelini).

France Distraction - Les Thermes

France Distraction – Les Thermes

Zdravko Popović je rođen 1974. u Zagrebu, cijeli dosadašnji život proveo je u Velikoj Gorici bez namjere za promjenom okruženja. Student emeritus filozofije i antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, aktivist i pasionirani ljubitelj društvenih igara. Pretežno sudjeluje u projektima koji se bave obrazovanjem i/ili angažiranom umjetnosću.

rendez-vous logo